Bezpieczeństwo Twoich danych
Administratorem Twoich danych jest spółka SAN M. Koppel Spółka Jawna (dalej zwana „Spółką”), z siedzibą w Warszawie (02-886) przy ul. Jagielskiej 1AB, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000730816, NIP: 5272536527, numer REGON: 140911760, e-mail: mail@domsushi.pl
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które nam dobrowolnie udostępniłeś lub które wynikają z Twoich działań podejmowanych w serwisie (np. składanie zamówień) oraz jednocześnie na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę bądź których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartych z nami umów lub do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. W szczególności są to dane osobowe podane w związku z:
– rejestracją w naszym serwisie,
– składaniem zamówień w serwisie,
– zmianami dokonywanymi na Twoim koncie w serwisie
– bieżącym kontaktem z nami, tj. przesłaniem wiadomości na adres mail@domsushi.pl, przesłaniem wiadomości za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronach naszego serwisu.
Do czego będziemy używać Twoich danych związanych z rejestracją w naszym serwisie?
Zakładając konto w naszym serwisie, Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby:
– wykonywania usług elektronicznych, polegających na umożliwieniu rejestracji, założeniu i utrzymywaniu konta, zapewnianiu funkcjonalności konta (m.in. historia złożonych zamówień, automatyczne uzupełnianie danych przy składaniu zamówień), jak również na wysyłaniu newslettera,
– realizacji zamówień,
– bieżącego kontaktu związanego z realizacją usług elektronicznych,
– rozpatrywania zgłaszanych reklamacji,
– dostosowywania do Twoich potrzeb przekazywanych Ci za pośrednictwem serwisu informacji,
– a jeśli wyraziłeś stosowną zgodę – także do celów przesyłania informacji handlowych,
w zakresie określonym w treści zgody (elektronicznej, telefonicznej).
Do czego będziemy używać Twoich danych związanych ze składaniem zamówień w naszym serwisie?
Składając zamówienia w naszym serwisie, Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby:
– procesowania zamówień,
– realizacji umów sprzedaży,
– bieżącego kontaktu związanego z procesowaniem zamówień lub realizacją umów sprzedaży,
– rozpatrywania zgłaszanych reklamacji,
– prowadzenia statystyk,
– dostosowywania do Twoich potrzeb przekazywanych Ci za pośrednictwem serwisu informacji,
– archiwizacji dla celów podatkowo-księgowych.
Do czego będziemy używać Twoich danych, przekazanych w ramach bieżącego kontaktu?
Kontaktując się z nami, Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby:
– prawnie uzasadnionego interesu Spółki, rozumianego jako bieżący kontakt z Tobą, rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz dochodzenie roszczeń,
– archiwizacji.
Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?
W każdej chwili możesz wycofać każdą zgodę udzieloną Spółce w związku z przetwarzaniem danych osobowych, bez ponoszenia konsekwencji. Cofnięcie zgody może jednak ograniczyć lub zablokować realizację usług elektronicznych na Twoją rzecz (np. wysyłka informacji handlowych).
By wycofać zgodę wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody możesz wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.
Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania Twoich danych, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Twoich danych przez SAN  jest legalne.
Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?
Możesz to zrobić za pomocą poczty tradycyjnej, przesłanej na adres: Inspektor Ochrony Danych – SAN, ul. Jagielska 1AB, 02-886 Warszawa lub mailowo pod adresem: mail@domsushi.pl.
Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. złożenie przez Ciebie zamówienia, a następnie zawarcie z Tobą umowy sprzedaży, realizacja obciążających nas obowiązków ustawowych (np. archiwizacja dla celów podatkowo-księgowych), jak również prawnie uzasadniony interes Spółki, tj. m.in. marketing bezpośredni własnych produktów i usług. W stosunku do pozostałych celów, podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda.
Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom, udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowa mi powierzenia danych osobowych do przetwarzania, w tym operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień.
W celu zapewnienia wysyłki informacji handlowych Twój adres e-mail będzie przekazywany na serwery zlokalizowane w Polsce przer firmę Home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252. W każdym czasie masz możliwość uzyskania kopii dotyczących Twoich danych po skierowaniu do Spółki odpowiedniego wniosku na adres e-mail mail@domsushi.pl.
Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w niniejszej informacji.
Jakie przysługują Ci prawa związane z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Masz prawo do:
– dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania,
– usunięcia Twoich danych,
– ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
Do kiedy będziemy przechowywać Twoje dane związane z rejestracją i korzystaniem z serwisu?
Te dane osobowe będziemy przechowywać przez czas istnienia Twojego konta w serwisie, czyli czas wykonywania na Twoją rzecz usług elektronicznych.
Do kiedy będziemy przechowywać Twoje dane związane z zawieraniem umów sprzedaży?
Te dane osobowe będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży.
Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów sprzedaży.
Do kiedy będziemy przechowywać Twoje dane przekazane w ramach bieżącego kontaktu?
Te dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 3 lat od dnia zakończenia takiego kontaktu. Archiwizowanie tych danych prowadzone jest w Twoim interesie, tzn. by było możliwe odtworzenie treści naszej korespondencji lub rozmów przy późniejszym kontakcie, w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
Czy będziemy profilować Twoje dane przetwarzane w związku z rejestracją w serwisie?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Tobie profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania jej preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Tobie za pośrednictwem serwisu. Zgoda ta jest związana z rejestracją w naszym serwisie, jest dobrowolna i możesz ją wycofać w każdym momencie.
Jak nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe przekazane w ramach bieżącego kontaktu nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które pociąga za sobą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
Gdzie możesz wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez SAN?
Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że po wejściu w życie RODO – po 25 maja 2018 r, Urząd ten zmieni nazwę na „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych’’.
Twoje bezpieczeństwo i zaufanie mają dla nas największe znaczenie
W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: mail@domsushi.pl.

 

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SAN M. Koppel Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (02-886) przy ul. Jagielskiej 1AB, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000730816, NIP: 5272536527, numer REGON: 140911760, e-mail: mail@domsushi.pl